Terms and Conditions

1. Приложение!


Този уебсайт (наричан по-нататък Уебсайт) е създаден от компанията Профайлд ООД. Моля чувствайте се поканени да го разгледате. Достъпът до сайта и използването му са подчинени на следните „Общи условия за използване” и на всички съответни приложими закони. Тази страница съдържа и допълнителна юридическа информация по въпроса. С посещаването и/или използването на Уебсайта вие се съгласявате да спазвате тези Общи условия за използване. Моля прочетете внимателно Общите условия за използване. Личните данни, които е възможно да предоставите през Уебсайта, ще бъдат обработвани в съответствие с нашата Декларация за поверителност.


 


2. Ограничения при използването


Уебсайтът съдържа много елементи, които са защитени от европейските и международните закони за авторски права и други права на интелектуална собственост, като например (но без ограничаване до изброените) търговски марки, търговски наименования, логотипи, снимки, видео, музика, текстове и графичния дизайн на Уебсайта (наричани по-нататък Съдържание). При спазване на всички допълнителни ограничения, произтичащи от приложимите закони, за защита на тези права се прилагат следните ограничения при използването на уебсайта:
-Нито една част от този Уебсайт не може да бъде копирана по електронен или друг начин освен до степен, необходима за ефикасни справки в Уебсайта по интернет и за използване на предлаганите от него услуги. Възпроизвеждането на която и да е част от Уебсайта или от друг уебсайт е изрично забранено.
-Търговските марки и наименования, марките на услуги и логотипите, използвани в Уебсайта, не могат да бъдат показвани или използвани по никакъв начин без предварителното писмено съгласие на техните собственици.
-Профайлд ООД ви разрешава да използвате Уебсайта и Съдържанието му единствено за ваши собствени персонални цели ? при положение, че спазвате всички бележки за авторски права и други бележки за собственост ? и забранява използването на Уебсайта и Съдържанието му за всякакви търговски цели.
-Създаването на хипервръзки към Уебсайта е разрешено по принцип, при положение, че те са към главната страница. Създаването на т.нар. „дълбоки връзки” или „вградени връзки” директно към други части на Уебсайта е забранено, освен ако Профайлд ООД не е дала съгласието си за това.
-Посещаването на Уебсайта с автоматични средства (напр. чрез използване на „паяци” или „автоматични ботове” с цел системно извличане на информация от него или с цел функционално свързване на Съдържанието на Уебсайта към друг уебсайт не е разрешено.
-Забранено е поставянето на хипервръзка по такъв начин, че интернет потребителят да вижда Уебсайта в рамките на друг уебсайт.


 


3. Търговски марки


„Nikon” е регистрирана международна търговска марка на Nikon Corporation. Възможно е другите търговски марки, логотипите и марките на услуги, показвани на Уебсайта, да са регистрирани търговски марки или нерегистрирани марки на Nikon, на компаниите от групата или на дъщерните компании.


 


4. Неприемливо използване


Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, който затруднява останалите посетители, нарушава правата им, прекъсва правилното функциониране на уебсайта по друг начин или оказва неблагоприятно влияние върху представената информация и/или софтуера, който контролира функционирането й, е строго забранено. Използването на Уебсайта под фалшиво име или чрез заобикаляне на мерките за защита на запазените му части не е разрешено. Използването на Уебсайта или на Съдържанието по начин, смятан в границите на разумното за представляващ или насърчаващ поведение, което би могло да се счита за криминално престъпление, да дава повод за търсене на гражданска отговорност или да противоречи по друг начин на законите на някоя страна, е забранено.


 


5. Връзки към уебсайтове на трети страни


Този уебсайт може да съдържа хипервръзки към други уебсайтове, които са външни спрямо домейна www.profiled.net. Към тези хипервръзки могат да се прилагат условия за отклонение от правилата, както е посочено в тези страници. Всички връзки към уебсайтове на трети страни са поставени единствено за ваше удобство и вие ги използвате на ваша собствена отговорност. Профайлд ООД не носи отговорност за съдържанието на страниците, до което е получен достъп по този начин.


 


6. Отговорност


Нито Профайлд, нито която и да е друга страна, участвала при създаването, изграждането или предлагането на Уебсайта, не носи отговорност за никакви загуби, щети или разходи, преки, странични, последващи, специални или типични повреди, произтичащи от използването на Уебсайта или услугите (включително отговорността за закъснения или неточности при предаването на информация, за прекъсване, временно или окончателно прекратяване на показването на този Уебсайт).
Профайлд ООД няма да носи отговорност за никакви повреди на вашето компютърно оборудване или за заразяването му с вируси в следствие на достъп, използване или разглеждане на Уебсайта или използване на Съдържанието му.


 


7. Гаранции


Вие използвате и разглеждате този сайт на ваша собствена отговорност. Освен ако изрично не е указано, всичко в този Уебсайт се предлага на база „във вида, в който е” и „доколкото е налично”.
Профайлд ООД изрично отказва гаранции от всякакъв вид, преки или косвени, включително, но без да са ограничени до косвени гаранции за задоволително качество, пригодност за определена цел, или ненарушаване на правата на интелектуална собственост до максималната позволена от закона степен.
Ние сме положили много грижи при създаването на Съдържанието и точността на информацията, показана на Уебсайта. Въпреки това Профайлд ООД не дава гаранция, че Уебсайтът и информацията в него ще отговарят на изискванията на потребителя, че използването на Уебсайта, ще бъде непрекъснато, навременно, сигурно или без появата на грешки; Профайлд ООД не дава никакви гаранции и за резултатите, които могат да бъдат получени от използването на Уебсайта.
Използването на всеки материал и/или данни, изтеглени или получени по друг начин чрез или от Уебсайта, е по ваше собствено усмотрение и на ваша отговорност.


 


8. Гаранция за понасяне на отговорност


Вие носите отговорност за съдържанието на файла със споделените ви снимки, поставен в сървъра на Профайлд ООД, както и за всеки друг материал, разпространяван чрез Уебсайта или услугите. Вие поемате всички отговорности, произтичащи от вашето използване на Уебсайта или услугите. Вие поемате задължението да компенсирате Профайлд ООД за понесени загуби, щети или отговорности, както и за всяка претенция или процесуални действия, които бъдат или заплашват да бъдат предприети спрямо Профайлд ООД във връзка с вашето използване на Уебсайта или услугите.


 


9. Общи сведения


Профайлд ООД може по всяко време да извършва поправки или да актуализира тези Общи условия за използване. Вие сте задължени да спазвате всички подобни поправки и следователно трябва да посещавате периодично тази страница, за да преглеждате актуалните за момента Общи условия за използване.


 


10. Адрес


Профайлд ООД
бул. България 49А
ет. 4, офис 29
Профайлд ООД
ЕИК: BG121759973